Jurnalın təsisçiləri
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Īnstitutu «Elm və təhsil» nəşriyyatı.

DİLÇİLİK


KÖNÜL DƏNZIYEVA

FOLKLOR MATERIALLARININ DİLİNDƏ TABELİ MÜRƏKKƏB CÜMLƏ STRUKTURLARININ KOMPONENTLƏRINI BAĞLAYAN VASITƏLƏR......................................................................................................................................................... 3

 

RAHIMA MAMMADOVA                                                                                                              

DADASHOVA AYBENIZ    

THE ROLE OF AUTHENTIC MATERIALS IN TEACHING   

 FOREIGN  LANGUAGES  IN TECHNICAL UNIVERSITIES........................................................................ 11

 

İRADƏ İSRAFİL QIZI KƏRİMOVA

AZƏRBAYCANDA ANA DİLİNDƏ  İLK ORTA MƏKTƏB VƏ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNİN İBTİDAİ SİNİF DƏRSLİKLƏRİNDƏ AZƏRBAYCAN DİLİ 

TƏDRİSİNİN ƏSAS PROBLEMLƏRİ  HAQQINDA....................................................................................... 19

 

MƏMMƏDOVA AYGÜN CAHAN

LÜĞƏTÇİLİYİN FORMALAŞMASI ÜSULLARI VƏ ƏSAS VƏZİFƏSİ....................................................... 28

 

MƏMMƏDOVA NİGAR ORUC

QƏRBİ AZƏRBAYCANIN TOPONİMLƏR SİSTEMİNDƏ POLEODİOLEKT VƏ

NEODİALEKT SAMİT UYĞUNLUQLARININ LİNQVİSTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ................................... 37

 

HƏSƏNOVA NƏZAKƏT ASLAN Q. 

MƏTNDƏ SEMANTİK CƏHƏTDƏN MƏNANIN

AÇILIŞINDA  ­İMPLİKASİYA­­NIN ROLU......................................................................................................... 46

 

İRADƏ  İSGƏNDƏRZADƏ

“İNGİLİS DİLİNİN AMERİKAN VƏ SKANDİNAV VARİANTLARININ                 

LEKSİK-SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ....................................................................................................... 55

 

AYNURƏ MƏMMƏDOVA

ACİZ “DİVAN”INDA İŞLƏNƏN ANTONİMLƏRİN SEMANTİKASI......................................................... 62

 

АБДУЛРАГИМОВА  ГОНЧА ВАСИФ

РАЗВИТИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ- ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ  

АСПЕКТОВ  ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ ..................................................................................... 68

 

KÖNÜL İBRAHİM QIZI SƏMƏDOVA

AZƏRBAYCAN DILININ ŞIMAL DIALEKTLƏRINDƏ

(Şəki, Oğuz, Qax, Zaqatala, Balakən) qıpçaq və oğuz dillərinin izləri.................................................................... 78

 

ARİFƏ YUSİFOVA TAPDIQ QIZI

ƏLİZADƏ TAMARA ŞƏRBƏT QIZI

MÜASİR AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ SÖZ YARADICILIĞI........................................................................... 84

 

BAYRAMOVA NURLANA

İNGİLİS NAĞILLARINDA KONSEPTUALLAŞMA....................................................................................... 91

 

HÜSEYNOVA LALƏ ASLAN QIZI

İNGİLİS DİLİNİN  QƏDİM QOHUM DİL ƏLAQƏLƏRİ VƏ ONUN LÜĞƏT

TƏRKİBİNDƏ İŞLƏNƏN QƏRB MƏNŞƏLİ ALINMA SÖZLƏRİN

LEKSİK-SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ................................................................................................... 101

KÖNÜL HƏSƏNOVA KAMRAN QIZI

 “TİFLİS ƏYALƏTİNİN MÜFƏSSƏL DƏFTƏRİ”NDƏ İŞLƏNƏN TOPONİMLƏRİN

 STRUKTUR TƏHLİLİ VƏ DERİVATİV İMKANLARI............................................................................. 108

 

SEVİNC FƏXRƏDDİN QIZI HÜSEYNOVA

C.OSTİN VƏ İ.ƏFƏNDİYEVİN ƏSƏRLƏRİNDƏ İNSANIN DAXİLİ ORQANLARI İLƏ

ASSOSİASİYA OLUNAN FRAZEOLOJİ BİRLƏŞMƏLƏR........................................................................ 115

 

AYSEL RASIM QIZI ABDULLAYEVA

DİLDƏ MƏKAN ANLAYIŞININ İFADƏ TEXNOLOGİYALARI............................................................. 123

 

ZAMANOVA XALİDƏ YAÇAR QIZI      

TEYMUROVA RASİMƏ ŞAHİD QIZI

MÜASİR İNGİLİS DİLİNDƏ CİNS KATEQORİYASININ TƏDRİSİ ÜSULLARI.................................... 131

 

HƏSANOVA NAZDI VƏLI QIZI

CONCEPTS OF COGNITIVE LINGUISTICS............................................................................................... 139

 

SADIXOVA SARIGÜL ORUC                                                            

TEXT  PERCEPTİON...................................................................................................................................... 145

 

ABDULLAYEVA ZENFIRA ABBASƏLI QIZI

HÜSEYNOVA NIGAR ƏHƏD QIZI

ПОЛЬЗА РОЛЕВЫХ ИГР В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ............................................................................... 151

 

ABDULLAYEVA ZENFIRA ABBASƏLI QIZI

HÜSEYNOVA NIGAR ƏHƏD QIZI

DISCOURSE AT THE PHILOLOGICAL LEVEL.......................................................................................... 158

 

OSMANOVA MƏLAHƏT NAZIM qızı

HANS NOSSAKİN “D’ARTEZ İŞİ” ROMANINDA EKSPRESSIONİZMİN

BƏDİİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ............................................................................................................................ 166

 

İRADƏ İBRAHİMOVA

MÜASİR İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ FRAZEOLOGİZMLƏRİN

FUNKSİYA ÜZRƏ TƏSNİFATI VƏ LEKSİK-SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ.................................... 175

 

NURANƏ ALLAHVERDİYEVA

AZƏRBAYCAN DİLİ DƏRSLƏRİNDƏ SİNTAKSİSİN TƏDRİSİ ZAMANI ŞAGİRDLƏRİN QARŞILAŞDIĞI ÇƏTİNLİKLƏR VƏ ONLARIN ARADAN QALDIRILMASI .......................................................................................................................... 184

 

TAMARA ŞƏRBƏT QIZI ƏLİZADƏ

İRADƏ İSA QIZI İMANOVA

FRAZEOLOJİ VAHİDLƏRİN LEKSİK-SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ............................................... 191

 

ABIYEVA V.G.

SAFIXANOVA A.H.

MORPHOLOGICAL AND  SYNTACTICAL CHANGES IN

ENGLISH  GRAMMAR.................................................................................................................................. 198

 

ИСМАИЛОВА ГЮЛЬНАРА,

БАДАЛОВА ИРАДА

НЕКОТОРЫЕ НЮАНСЫ ПРИ СРАВНЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО И 

 РУССКОГО ЯЗЫКОВ ИХ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ.......................................................................... 205

MUSAYEVA ELZANƏ MƏMMƏD

REKLAM SLOQANLARININ NÖVLƏRİ: TƏSİR VASİTƏLƏRİ.............................................................. 211

 

MƏRYƏM ƏSƏDOVA NAMİQ

FELİ XƏBƏRƏ MALİK OLAN CÜMLƏLƏRDƏ ASPEKTUALLIQ ...........................................................219

 

MƏTANƏT İBRAHİMOVA

TEXNİKİ UNİVERSİTETDƏ İNGİLİS DİLİNİ ÖYRƏNƏN TƏLƏBƏLƏR ARASINDA

LEKSİK BACARIQLARIN FORMALAŞMASI............................................................................................ 228

 

XUDİYEVA ARƏSTƏ İXLAS 

ZOONİMLƏRİN SEMANTİK MƏNASI TÜRK XALQLARININ MƏDƏNİYYƏTİNİN

ƏSASSI KİMİ............................................................................................................................................... 236

 

GÜNEL VƏLİYEVA

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ SÖZ VURĞUSU: STATİSTİK TƏHLİL..................................................... 243

 

XOSHGEDEM EHMEDOVA

FOREIGN ELEMENTS IN THE ENGLISH LANGUAGE ...................................................................... 252

 

LALƏ MİRZƏYEVA ZAUR QIZI

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ İNDİKİ ZAMAN

VƏ ONUN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ......................................................................................................... 261

 

NİGAR HƏSƏNOVA,

LƏMAN AXUNDOVA

İNGİLİS DİLİNİN TƏDRISI PROSESİNDƏ QARŞIYA ÇIXAN ÇƏTINLIKLƏR

VƏ ONLARIN ARADAN QALDIRILMASI YOLLARI........................................................................... 267

 

ARZU MƏMMƏDOVA

XARİCİ DİL DƏRSLƏRİNİN TƏDRİSİ ZAMANI

 MOTİVASİYANIN ÖNƏMİ...................................................................................................................... 274

 

SEHRAYƏ MƏMMƏDKƏRİM QIZI NƏBİYEVA

THE REPLACEMENT OF THE CLASSIC METHODS BY

THE MODERN METHODS IN TEACHING ENGLISH.......................................................................... 280

 

ƏFSANƏ  BƏŞİRZADƏ

PEDAQOJİ PEŞƏNİN SPESİFİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ............................................................................ 287

 

NAILA GASIMOVA

CHARACTERISTICS OF SPEECH COMPETENCE IN PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS...........................295

 

HACIYEVA CANSEL KAMANDAR QIZI

MIFOLOJİ ZAMAN – “ÜNVANSIZLIQ” METAFORASI..................................................................... 305

 

E.SÜLEYMANOV & M.ŞAHINGÖZ

TARİH EĞİTİMİ VE PSİKOLOJİ.............................................................................................................. 310

 

GÜLÖYŞƏ ƏHMƏDZADƏ

MONOLOJI ISTIQAMƏTDƏ NƏSR MƏTNLƏRININ SUAL CÜMLƏLƏRININ

QRAMMATIK-SEMANTIKASINI FORMALAŞDIRAN MORFOLOJI VASITƏLƏR....................... 318

 

TƏRANƏ MEHDİYEVA

MƏDƏNİYYƏTƏ XAS ƏŞYALARIN TƏRCÜMƏ STRATEGİYASI................................................... 327

 

ARZU ZEYNALLI

BAĞÇALARDA XARİCİ DİL  DƏRSLƏRİNİN TƏŞKİLİ ÜSULLARI................................................. 335

 

ŞİRİNOVA İZAURA FÜZULİ

FRAZEOLOJİ VAHİDLƏRİN SPESİFİKASI VƏ ONLARIN TƏSNİFATINA

MÜXTƏLİF YANAŞMALAR.................................................................................................................... 341

 

BABAYEVA RANA ALI

ILDRIMZADA LALA JAHANGIR

LANGUAGE SKILLS OVERVIEW............................................................................................................. 349

 

RƏHIMƏ MƏMMƏDOVA QƏDIR QIZI

İSPAN IQTISADI TERMINLƏRI VƏ ONLARIN YARANMASI........................................................... 356

 

RÖYA QƏHRƏMANOVA

AZƏRBAYCAN ŞİVƏLƏRİNDƏ QƏDİM TÜRK SÖZLƏRİNİN FRAZEOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ....................... 363

 

MUSTAFAYEVA NƏRMİN KAMİL

HİPERBOLA  ANLAYIŞI VƏ ONUN ÜSLUBİ VASİTƏ KİMİ SƏCİYYƏVİ

XÜSUSİYYƏTLƏRİ.................................................................................................................................... 372

NURİYEVA AYSEL YUSİF QIZI

MÜASİR DİL MÜHİTİNDƏ DİNİ SÖZ VƏ İFADƏLƏRDƏN İSTİFADƏ

(AZƏRBAYCAN VƏ İNGİLIS DİLİ NÜMUNƏLƏRİ ƏSASINDA)...................................................... 378

 

 

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ

 

 

SALATIN ALI QIZI ƏHMƏDOVA

GÜLXANI PƏNAHIN ƏDƏBİ-TƏNQİDİ GÖRÜŞLƏRİ ....................................................................... 386

 

YEGANƏ HÜSEYNOVA

DƏRİN AXTARIŞDA OLAN, NARAHAT DÜŞÜNCƏLƏR ŞAİRİ....................................................... 392

 

HÜSEYNOVA PƏRİXANIM SOLTAN QIZI

MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR POEZİYASI......................................................................................................... 399

 

ZİBAHƏT NƏSİROVA

AYNUR SURXAYEVA

KLASSİK ALMAN  ƏDƏBİYYATINDA  ROMANTIZM  VƏ HUMANİZM

MEYİLLƏRİNİN TƏZAHÜR FORMALARI........................................................................................... 409

 

ОФЕЛИЯ МУРАДОВА

РАЗВИТИЕ ЛЮБОВНОЙ ТЕМАТИКИ В РАССКАЗАХ НАТИГА РАСУЛ-ЗАДЕ........................ 416

 

HƏŞİMOVA AYNURƏ ABDULLA qızı

QAFQAZ ALBANİYASINA MƏXSUS XRİSTİAN ABİDƏLƏRİNDƏ

BARELYEF ƏNƏNƏSİ............................................................................................................................... 426

 

 ГАСАНОВА САМИРА  ШАМИЛ

ФРЕСКИ В ХРИСТИАНСКИХ ПАМЯТНИКАХ КАВКАЗСКОЙ АЛБАНИИ................................ 437

 

VÜSAL MƏMMƏDZADƏ
“TWITTER” (“X”) PLATFORMASINDA GÜNDƏM MÖVZULARI İLƏ BAĞLI

İNFORMASİYA MÜBADİLƏSİ................................................................................................................ 445

 

NAİRƏ ƏFƏNDİYEVA

KOREYA ƏDƏBİYYATININ MAARİFÇİLİK DÖVRÜNDƏ POEZİYA

(1910—20 ci illər).......................................................................................................................................... 453

 

KAZIMZADƏ MƏRZİYYƏ İBRAHİM QIZI

NİZAMİ GƏNCƏVİ VƏ MÜASİRLƏRİNİN YARADICILIĞININ

MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ............................................................................................................................ 461

 

MÜZƏFFƏRLİ AYŞƏN HABİL QIZI

PEYAMİ SAFANIN “YALNIZIQ” ROMANININ TƏHLİLİ.................................................................. 467

 

RƏFİYEVA  XURAMAN  ƏLİ

TƏLƏBƏLƏRDƏ  MOTİVASİYANIN   FORMALAŞDIRILMASINDA

MÜƏLLİMİN ROLU................................................................................................................................... 475

 

MƏMMƏDOVA   NAHİDƏ UMUD QIZI

YUSİF VƏZİR ÇƏMƏNZƏMİNLİ HEKAYƏLƏRİNDƏ

YUXU MOTİVİNDƏN İSTİFADƏ............................................................................................................ 481

 

XANKİŞIYEVA ZƏHRA ƏLIBƏY

ROULİNQ BƏDİİ PORTRET YARADICISI KİMİ.................................................................................. 488